Regulamin 3. OKFK

op

regulamin

komisjapartnerzy menukontakt

1. Postanowienia ogólne

a) III Ogólnopolski Konkurs Fotografii Kulinarnej (zwany dalej Konkursem) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 131A, 80-244 Gdańsk (zwany dalej „Organizatorem”).

b) Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

c) W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:

 • pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
 • innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu.

2. Czas trwania Konkursu

a) Konkurs:

Organizator czeka na 1 pracę konkursową wcześniej niepublikowaną, której tematyka została ujęta w pkt. 3 niniejszego regulaminu oraz zgłoszenia opatrzone własnoręcznym podpisem i wysłane w formie papierowej na adres Organizatora (Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, Al. Grunwaldzka 131, 80-244 Gdańsk) lub w formie skanu, do 1 czerwca 2016 r. Prace konkursowe będą przyjmowane w formie zapisu cyfrowego na płytach CD lub DVD lub przesłane droga mailową na adres foto@kucharze.pl.

Każdy Uczestnik otrzyma numer identyfikacyjny. Kopię nadesłanego egzemplarza zgłoszenia wraz z przyznanym numerem identyfikacyjnym, należy zachować w celu okazania przy odbiorze nagrody.

O zakwalifikowaniu do konkursu zadecyduje Stowarzyszenie Kucharzy Polskich oraz firma Fujifilm.

Do konkursu może zakwalifikować się 15 Uczestników z każdej z trzech kategorii.

b) Ogłoszenie wyników

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 13 czerwca 2016. Informacje zostaną zamieszczone na Facebook – fanpage Konkursu oraz Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, a także na stronie www.kucharze.pl. Laureaci zostaną zaproszeni na galę finałową.

c) Rozdanie nagród laureatom odbędzie się podczas gali finałowej 2 lipca 2016 w Hotelu Zamek Gniew przy ul. Zamkowa 3 w Gniewie. Organizator nie zapewnia noclegów ani zwrotu kosztu dojazdu. Zakwaterowanie, dla osób chętnych i związanych z Konkursem, odbędzie się na preferencyjnych warunkach.

3. Kategorie konkursowe

 1. Pomidor – Profesjonalni fotografowie oraz blogerzy kulinarni (1)
 2. Kiełki, zioła, kwiaty jadalne – Profesjonalni fotografowie oraz blogerzy kulinarni (2)
 3. English breakfast – Amatorzy (3)

Profesjonalny fotograf kulinarny – fotograf wykonujący sesje zdjęciowe zarobkowo.

Bloger kulinarny – osoba, która zarobkowo prowadzi bloga kulinarnego, na którym zamieszcza autorskie fotografie kulinarne.

Amator fotografowania – osoba, która zajmuje się fotografią niezarobkowo i nie prowadzi oficjalnego bloga kulinarnego lub dopiero zaczyna swoją przygodę z fotografowaniem.

4. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa złożona ze specjalistów z branży gastronomicznej oraz fotograficznej, na czele z przewodniczącym – Jacek Bonecki wyłoni 3 laureatów (1 z każdej z trzech kategorii konkursowej), na podstawie nadesłanych prac konkursowych, które zostaną umieszczone w specjalnie przygotowanej, zabezpieczonej wirtualnej galerii. Prace będą sygnowane jedynie numerami zgłoszeniowymi Uczestników. Komisja Konkursowa nie będzie posiadała dostępu do nazwisk Uczestników konkursu.

Obrady Komisji Konkursowej odbędą się między 1 a 12 czerwca 2016 i będą utajnione.

5. Warunki udziału w Konkursie

a) Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich profesjonalnych fotografów kulinarnych, blogerów kulinarnych oraz amatorów, którzy wykonują fotografie kulinarne.

b) Do konkursu będą przyjmowane jedynie prace wcześniej niepublikowane.

c) Każdy Uczestnik nadsyła jedną fotografię w wybranej kategorii konkursowej. Blogerzy oraz profesjonalni fotografowie mogą nadesłać prace w dwóch kategoriach (1 i 2).

d) Prace konkursowe będą przyjmowane w formie zapisu cyfrowego na płytach CD/DVD lub przesłane drogą mailową.

e) Warunki techniczne nadsyłanych prac:

 • długość krótszego boku minimum 2250 pikseli
 • prace muszą posiadać proporcje boków 3:4
 • fotografie nie mogą być powiększane cyfrowo
 • pliki muszą zawierać kompletne dane exif (dotyczy tylko profesjonalistów i blogerów)
 • tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil RGB
 • Profesjonaliści powinni posiadać plik RAW do wglądu
 • nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora i jednocyfrowy numer fotografii oznaczający kategorię, wg wzoru: imięnazwisko _numer fotografii.tif. (1, 2 lub 3)
 • Dopuszczamy:

- zmianę ekspozycji
- zmianę kontrastu
- zmianę nasycenia barw
- cross processing
- kadrowanie

 • Zabraniamy:

- fotomontażu
- usuwania elementów ze zdjęcia
- techniki HDR

f) Amatorom fotografowania przysługuje jedno zgłoszenie (kategoria 3), natomiast blogerom i profesjonalnym fotografom kulinarnym przysługują 2 zgłoszenia (kategoria 1 i 2). Z zaznaczeniem, że jeden Uczestnik, w jednej kategorii może przesłać tylko jedną fotografię.

g) Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.

h) Nadesłanych na konkurs płyt CD lub DVD organizatorzy nie odsyłają.

i) Zgłaszający zdjęcie do Konkursu Uczestnik:
- oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem;
- udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach www. oraz prasie w celu promocyjnym;
- zezwala Organizatorowi, na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do publikacji w: kalendarzu, serwisie internetowym oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu;
- zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
- wyniki Konkursu będą publikowane na stronie www.kucharze.pl

6. Nagrody

a) Laureat Konkursu otrzyma nagrodę główną ufundowaną przez firmę FUJIFILM

 1. Pomidor – Aparat Fujifilm X-E2S z obiektywem XF27mm
 2. Kiełki, zioła, kwiaty jadalne – Aparat Fujifilm X-T10 z obiektywem XF27mm
 3. English breakfast – Aparat Fujifilm X70

oraz inne nagrody rzeczowe i niematerialne, których fundatorami są partnerzy Konkursu.

b) 30 autorów najlepszych prac konkursowych otrzyma jednoosobowe zaproszenie na warsztaty fotograficzne 2.07.2016 w Zamku Gniew, podczas których Organizator zapewnia śniadanie oraz lunch. Zwycięzcy zostaną zaproszeni dodatkowo na galę finałową, która odbędzie się w dniu 2 lipca 2016 w Gniewie. Warunki uczestnictwa w warsztatach zostaną opublikowane do 15 czerwca 2016, na stronie kucharze.pl.

c) Laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, o której obecności Organizator zostanie poinformowany, i która posiadać będzie uprawnienie imienne do odbioru nagrody oraz przyznany dokument (formularz zgłoszeniowy) z numerem zgłoszeniowym.

7. Postanowienia końcowe

 • Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczególnym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
 • Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

88t

Dodaj komentarz