Statut

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, zwane dalej „Stowarzyszeniem” , jest stowarzyszeniem w sposób prawem przewidziany zarejestrowanym.

§ 2 Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3 Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą: 1) osoby fizyczne, 2) osoby prawne,

§ 4 Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§ 6 1. Stowarzyszenie działa przez swoje organy. 2. Organy Stowarzyszenia działają zgodnie z przepisami ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również przepisami Statutu.

§ 7 Stowarzyszenie może tworzyć organizacje tak krajowe jak i międzynarodowe prowadzące działalność w zakresie zainteresowania stowarzyszenia oraz być członkiem takich organizacji, o czym decyduje Zarząd.

§ 8 Stowarzyszenie używa symboli graficznych, odznak oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności swoich członków. 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 10 Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

II. Cele i zadania Stowarzyszenia.

§ 11 Celem Stowarzyszenia jest: 1) poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów 2) kształtowanie i rozwijanie wzorców racjonalnego żywienia wśród szerokich kręgów społeczeństwa 3) kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych i cukierniczych 4) popieranie sztuki kulinarnej i cukierniczej 5) uzupełnianie wiedzy i umiejętności  kulinarnych członków, 6) członkostwo w Światowym Stowarzyszeniu Towarzystw Kucharzy – WACS. 7) współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach i charakterach działalności.

§ 12

1. Cele, o których mowa § 11, realizowane są w szczególności poprzez: – organizowanie i przeprowadzanie pokazów, wystaw i konkursów, – udział członków w pokazach, wystawach i konkursach rangi regionalnej, krajowej   i międzynarodowej, – rozwijanie wszelkich form samokształcenia, – uzyskiwanie informacji o światowych tendencjach sztuki kulinarnej cukierniczej oraz wiedzy  w zakresie norm żywienia   a  także  o najnowszych maszynach i urządzeniach gastronomicznych, – organizowanie spotkań branżowych, – dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu kucharza i cukiernika.

§ 13

Stowarzyszenie może prowadzić działalność w gospodarczą zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

56.21.Z : przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych

56.29.Z : pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.10.B : ruchome placówki gastronomiczne

82.30.Z : działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B : pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane

85.60.Z : działalność wspomagająca edukację

94.12.Z : działalność organizacji profesjonalnych

Uchwały w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie większością głosów w zgodzie z §61.

III. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

§ 14

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które jest organem przedstawicielskim członków Stowarzyszenia.

§ 15

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna są organami Stowarzyszenia; Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej. 2. W Stowarzyszeniu mogą działać organy pomocnicze.

IV. Walne Zebranie Członków.

§ 16

Walne Zebranie Członków jest powołane do rozstrzygania spraw przekazanych Zebraniu przez Zarząd. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości organów Stowarzyszenia rozstrzyga Zebranie.

§ 17 Walne Zebranie Członków jest właściwe, w szczególności w sprawach: 1) określania strategicznych kierunków działalności Stowarzyszenia, 2) wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań organów Stowarzyszenia, 4) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi, 5) przekazanych do rozstrzygnięcia Zebraniu przez Zarząd, 6) zmian Statutu, 7) rozwiązania Stowarzyszenia, w tym rozstrzygnięcia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 18 Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 19 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się co cztery lata. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego dobro Stowarzyszenia. 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd; Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 4. W przypadkach, gdy Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na wniosek, winno być ono zwołane w terminie czterdziestu pięciu dni od dnia złożenia wniosku. 5. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.

§ 20 1. O terminie, miejscu i celu – porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków na co najmniej czternaście dni przed terminem Zebrania. 2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia jest większa niż pięćdziesięciu , Zarząd może zarządzić, iż zawiadomienia członków dokonuje się za pośrednictwem  strony internetowej Stowarzyszenia.

3. Warunkiem udziału członka w Zebraniu jest opłacenie składek członkowskich i złożenie przez członka, przed Zebraniem, w Zarządzie ważnej legitymacji członkowskiej.

§ 21 1. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes; korzysta on ze wszystkich uprawnień przysługujących członkom. 2. Przewodniczący czuwa nad powagą Zebrania. 3. Członkowi zakłócającemu spokój Przewodniczący może udzielić upomnienia, a w przypadku dalszego niewłaściwego zachowania się członka – wykluczyć go z posiedzenia.

§ 22 1. Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania Członków niezbędna jest obecność Przewodniczącego i co najmniej połowy ogólnej liczby członków, jeśli Statut inaczej nie stanowi. 2. W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego   z członków braku quorum, Przewodniczący odroczy posiedzenie na 15 minut; poczym Zebranie może powziąć prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 23 Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków mogą być obecni wyłącznie członkowie Stowarzyszenia oraz osoby, na których obecność Przewodniczący zezwoli.

§ 24 1. Z przebiegu posiedzenia Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół. 2. Protokół zatwierdza Zebranie zwykłą większością głosów. 3. Każdy członek może zgłosić na piśmie sprostowanie do protokołu; nad zgłoszonymi sprostowaniami Zebranie głosuje bez dyskusji.

V. Zarząd.

§ 25 1. Zarząd kieruje sprawami Stowarzyszenia nie zastrzeżonymi innym organom Stowarzyszenia. 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie. 3. Zarząd realizuje cele i zadania Stowarzyszenia.

4. Zarząd wykonuje zadania określone w Statucie oraz innych przepisach.

5. Zarząd kieruje działalnością gospodarczą Stowarzyszenia

6. Zarząd podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do innych organizacji   krajowych i międzynarodowych.

§ 26 1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes,oraz Sekretarz który pełni również funkcję Skarbnika. 2. Sekretarz Stowarzyszenia sprawuje równocześnie funkcje Sekretarza Zarządu. 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o członkach Zarządu należy przez to rozumieć także Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza , jeśli Statut inaczej nie stanowi.

§ 27 1. Prezes sprawuje ogólne kierownictwo oraz harmonizuje działalność Stowarzyszenia, w tym jego organów. 2. Członkowie Zarządu, nie wyłączając Prezesa, kierują poszczególnymi działami działalności Stowarzyszenia oraz spełniają powierzone im zadania szczególne.

§ 28 1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwal. 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu, jeśli Statut inaczej nie stanowi; w razie równości decyduje głos przewodniczącego. 3. Żadna uchwała nie może stać w sprzeczności ze Statutem. 4. Rejestr uchwał Zarządu prowadzi Sekretarz.

§ 29 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej. 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się co najmniej cztery razy w roku. 3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu. 4. Posiedzenia Zarządu są jawne; Zarząd może uchwalić tajność obrad. 5. Protokół z posiedzenia Zarządu sporządza Sekretarz.

§ 30 Zarząd uchwala Regulamin  Zarządu większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków Zarządu; Regulamin tenże określa organizację prac Zarządu.

§ 31 1. Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie. 2. Jeżeli kandydaci na każde z miejsc w Zarządzie przyjmą wybór, Przewodniczący Walnego Zebrania niezwłocznie obwieści o tym, stwierdzając jednocześnie, iż postępowanie wyborcze zostało ukończone.

§ 32 1. Kadencja Zarządu trwa lat cztery, licząc od dnia ukończenia postępowania wyborczego. 2. Okres kadencji Zarządu przedłuża się o czas niezbędny do ukończenia postępowania wyborczego. 3. Koniec kadencji Zarządu przed upływem lat czterech następuje w przypadku:

1) podjęcia przez Zarząd w pełnym składzie jednogłośnej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2, 2) opróżnienia się co najmniej 2/3 miejsc – po członkach Zarządu wybranych na lat cztery, z zastrzeżeniem ust. 2. 4. Opróżnienie się miejsca w Zarządzie następuje w przypadku: 1) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, 2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach Zarządu, 3) uprawomocnienia się orzeczenia Zarządu lub Komisji Rewizyjnej orzekającego utratę członkostwa w Zarządzie, 4) uprawomocnienia się wyroku orzekającego karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych, 5) ubezwłasnowolnienia całkowitego członka Zarządu, 6) śmierci członka Zarządu.

§ 33 1. W czasie, gdy miejsce Prezesa jest opróżnione, funkcję Prezesa sprawuje zastępczo Sekretarz Stowarzyszenia – korzysta on wówczas ze wszystkich uprawnień z funkcją Prezesa związanych. 2. W czasie, gdy miejsce Sekretarza Stowarzyszenia jest opróżnione, funkcje Sekretarza sprawuje zastępczo wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu – korzysta on wówczas ze wszystkich uprawnień z funkcją Sekretarza związanych. 3. W czasie, gdy miejsca Prezesa i Sekretarza Stowarzyszenia są opróżnione, funkcje Prezesa i Sekretarza sprawuje zastępczo Wiceprezes  – korzysta on wówczas ze wszystkich uprawnień z funkcjami Prezesa i Sekretarza związanych.

§ 34 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd najpóźniej na piętnasty dzień przed końcem, trwającej lat cztery kadencji Zarządu. 2. W uchwale, o której mowa w § 32 ust. 3 pkt. 1, Zarząd oznacza miejsce, termin i cel Zebrania. 3. W przypadku określonym w § 32 ust. 3 pkt. 2, Zarząd zwołuje Walne Zebranie najpóźniej na czterdziesty piaty dzień od dnia opróżnienia się co najmniej 2/3 miejsc w Zarządzie – po członkach Zarządu wybranych na lat cztery oraz oznacza miejsce, termin i cel Zebrania. 4. W przypadkach określonych w § 32 ust. 4, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 35 Ustępujący Zarząd sporządza sprawozdanie z okresu swojego urzędowania, które doręcza się Komisji Rewizyjnej.

VI. Komisja Rewizyjna.

§ 36 1. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania określone w Statucie oraz innych przepisach. 2. Komisja Rewizyjna ma za zadanie badać całokształt działalności Stowarzyszenia. 3. Komisja Rewizyjna jest właściwa w sprawach: 1) kontroli działalności Stowarzyszenia, w tym jego organów, 2) występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 3) składania wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 4) składania wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu, 5) zwoływania Walnego Zebrania Członków w przypadku gdy Zarząd Zebrania nie zwoła, pomimo istnienia niezbędnych przesłanek, 6) składania wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 37 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący oraz Sekretarz . 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o członkach Komisji Rewizyjnej należy przez to rozumieć także Przewodniczącego i Sekretarza, jeśli Statut inaczej nie stanowi.

§ 38 1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwał. 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Komisji, jeśli Statut inaczej nie stanowi; w razie równości decyduje głos przewodniczącego. 3. Żadna uchwała nie może stać w sprzeczności ze Statutem. 4. Rejestr uchwal Komisji Rewizyjnej prowadzi Sekretarz tejże.

§ 39 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego Sekretarza Komisji. 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się dwa razy w roku. 3. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek tejże Komisji. 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są jawne; Komisja może uchwalić tajność obrad, co jednakże nie pozbawia członków Zarządu prawa uczestnictwa w tychże obradach. 5. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza Sekretarz tejże.

§ 40 Komisja Rewizyjna uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnej większością 2/2 głosów ogólnej liczby członków Komisji w spraawch spornych decyzje podejmuje Przewodniczący

Regulamin tenże określa organizacje prac Komisji.

§ 41 Do Komisji Rewizyjnej § 31 – 35, stosuje się odpowiednio z następującymi zmianami: 1) obowiązki Zarządu określone w § 34, nie przechodzą na Komisje Rewizyjna, 2) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawia się Walnemu Zebraniu.

VII. Organy pomocnicze.

§ 42 1. Organy pomocnicze Stowarzyszenia powołuje i rozwiązuje Zarząd. 2. Szczegóły organizacyjne, jak również szczegółowy zakres oraz tryb prac organów, o których mowa w ust. 1, określają regulaminy tychże organów uchwalone przez Zarząd.

§ 43 1. Dokumentacje prac organów pomocniczych prowadza ich Przewodniczący lub Prezydia. 2. Z posiedzeń organów pomocniczych, jak również Prezydiów tychże organów sporządza się protokoły, których rejestry prowadza Sekretarze tychże organów.

§ 44 Nadzór nad organami pomocniczymi sprawuje Zarząd.

VIII. Członkowie oraz ich prawa i obowiązki.

§ 45 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwykłych – rzeczywistych, 2) członków wspierających, 3) członków honorowych.

§ 46 1. Członkiem zwykłym – rzeczywistym może zostać osoba fizyczna odpowiednio wykształcona, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych. 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stała pomoc na rzecz Stowarzyszenia. 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 47 1. Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków: członków zwykłych – rzeczywistych oraz wspierających podejmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór ustala tenże. 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd.

§ 48 1. Członkom zwykłym – rzeczywistym przysługują następujące uprawnienia: 1) bierne i czynne prawo wyborcze, 2) możliwość uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, pokazach, wystawach i konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie, 3) możliwość zgłaszania wniosków oraz postulatów do organów Stowarzyszenia, 4) możliwość korzystania ze wsparcia Stowarzyszenia, 5) inne, określone przez Zarząd. 2. Do członków wspierających ust. 1 pkt. 2 – 5, stosuje się odpowiednio. 3. Do członków honorowych ust. 1 pkt. 1 – 5, stosuje się odpowiednio.

§ 49 1. Członkowie zwykli – rzeczywiści obowiązani są: 1) przestrzegać praw Stowarzyszenia, 2) w postępowaniu kierować się dobrymi obyczajami, 3) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, 4) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, 5) przestrzegać zasad etyki zawodowej, 6) opłacać składkę członkowską w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd. 2. Do członków wspierających ust. 1 pkt. 1 – 6, stosuje się odpowiednio. 3. Do członków honorowych ust. 1 pkt. 1 – 5, stosuje się odpowiednio.

§ 50 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: 1) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, 2) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego członka Stowarzyszenia, 3) śmierci członka Stowarzyszenia, 4) ustania członka Stowarzyszenia, 5) nie opłacania składki członkowskiej przez okres określony przez Zarząd. 2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku: 1) uprawomocnienia się wyroku, orzekającego karę dodatkowa pozbawienia praw publicznych, 2) uprawomocnienia się postanowienia orzekającego wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 51 Do członków organów Stowarzyszenia § 48 ust. 1 pkt. 2 – 6 oraz § 49 ust. 1 pkt. 1 – 5, stosuje się odpowiednio, jeśli Statut inaczej nie stanowi.

§ 52 Księgę Członków Stowarzyszenia prowadzi Sekretarz tegoż.

IX. Odpowiedzialność statutowa.

§ 53 1. Za obrazę lub rażącą obrazę praw Stowarzyszenia albo działanie na szkodę Stowarzyszenia tudzież jego członków podmioty wymienione w ust. 2, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności statutowej. 2. Odpowiedzialności statutowej podlegają: 1) członkowie Stowarzyszenia, 2) członkowie organów Stowarzyszenia. 3. Do orzekania w sprawach podmiotów wymienionych w ust. 2, pociągniętych do odpowiedzialności statutowej, powołane są Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

§ 54 1. Podmiot dopuszczający się obrazy przepisów, o której mowa w § 53 ust. 1, podlega alternatywnie karze zasadniczej: 1) upomnienia, 2) nagany. 2. Podmiot dopuszczający się rażącej obrazy przepisów, o której mowa w § 53 ust. 1, podlega alternatywnie karze zasadniczej: 1) usunięcia z członkostwa w organach Stowarzyszenia, 2) zawieszenia w prawach członka na okres do lat siedmiu, 3) wykluczenia ze Stowarzyszenia, 4) wykluczenia ze Stowarzyszenia bez prawa ponownego przyjęcia. 3. Wobec podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, może zostać orzeczona kara dodatkowa, która jest podanie do publicznej wiadomości o nałożeniu kary zasadniczej.

§ 55 1. Zarząd podejmuje decyzje w sprawach odpowiedzialności statutowej w pierwszej instancji; Zarząd decyzje te podejmuje większością 5/7 głosów ogólnej liczby członków Zarządu. 2. Walne Zebranie podejmuje decyzje w sprawach odpowiedzialności statutowej w drugiej instancji, rozpatrując odwołania od orzeczeń Zarządu;  decyzje te podejmuje większością 4/5 ogólnej liczby członków .

§ 56 Obwinionemu w sprawach o pociągniecie do odpowiedzialności statutowej zapewnia się prawo do obrony.

X. Wyróżnienia i nagrody.

§ 57 1. Osobom fizycznym, osobom prawnym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, Zarząd może nadawać wyróżnienia, jak również nagrody. 2. Szczególnym wyróżnieniem jest nadanie godności członka honorowego. 3. Nagrody maja charakter majątkowy. 4. Rodzaje, zasady i tryb nadawania wyróżnień jak również nagród określa z uwzględnieniem ust. 1 – Zarząd.

XI. Majątek Stowarzyszenia.

§ 58 Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz prawa.

§ 59 Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

§ 60 1. Oświadczenia woli, w szczególności w sprawach Zarządu majątkiem Stowarzyszenia składa dwóch upoważnionych przez Zarząd członków Zarządu lub upoważnieni przez Zarząd: członek Zarządu i osoba trzecia. 2. Ust. 1, stosuje się do wszystkich spraw związanych z zarządem majątkiem Stowarzyszenia, w tym tak do nabywania praw majątkowych, jak również do ich zbywania i obciążania.

XII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 61

1. Zmiana Statutu może być dokonana z inicjatywy: – Zarządu, – Komisji Rewizyjnej, – 1/3 ogólnej liczby członków. 2. Wniosek przedstawiony przez Zarząd, może być głosowany tylko w całości i bez zmian lub ze zmianami, na które Zarząd wyrazi zgodę. 3. Uchwała Walnego Zebrania zmieniająca Statut z inicjatywy Zarządu zapada zwykłą większością głosów; z inicjatywy zaś członków, większością 2/3 ogólnej liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku stwierdzenia braku quorum, przewodniczący zebrania odroczy posiedzenie na 15 minut, poczym Zebranie może podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 62 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonane z inicjatywy: – Zarządu, – 2/3 ogólnej liczby członków. 2. Wniosek przedstawiony przez Zarząd, może być głosowany tylko w całości i bez zmian lub ze zmianami, na które Zarząd wyrazi zgodę. 3. Uchwala Walnego Zebrania rozwiązująca Stowarzyszenie z inicjatywy Zarządu zapada bezwzględna większością głosów przy obecności 50% członków stowarzyszenia; z inicjatywy zaś członków, większością 2/3 ogólnej liczby głosów. 4. W uchwale Walnego Zebrania określa się przeznaczenie majątku oraz sposób likwidacji Stowarzyszenia.

XIII. Przepisy końcowe.

§ 63 Uchyla się Statut Stowarzyszenia Kucharzy Polskich.

§ 64 Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia zarządzającego wpis zmiany Statutu do rejestru stowarzyszeń.