BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA RESTAURACJI (KFS)

Urzędy Pracy posiadają środki i finansują szkolenia pracodawcy i pracowników!

Złożenie wniosku o sfinansowanie szkolenia dla jednego kucharza, to oczywiście korzyść dla całej restauracji, ponieważ udział w szkoleniu mogą wziąć wszyscy pracownicy kuchni.

I.    Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych;
II.    Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
III.    Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f*  ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (nowa forma wsparcia wprowadzona od dnia 01.01.2016 r.)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, jest zasilany poprzez przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

PUP będzie przyjmować i rozpatrywać wnioski pracodawców w trybie ciągłym, zgodnie z kolejnością ich wpływu.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Pracodawco! Zapoznaj się z aktualnymi zasadami realizacji programów rynku pracy na rok 2016

*art. 150f  Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia”.

 

Stowarzyszenie Kucharzy Polskich posiada ofertę, która obejmuje 5-dniowe szkolenie, z zakresu:

 • Szkolenia kulinarno – gastronomiczne personelu.
 • Rewitalizacja karty menu i propozycja dań autorskich dostosowanych do potrzeb Klienta.
 • Ergonomiczne ustawienie urządzeń gastronomicznych.
 • Doradztwo w zakupie sprzętu i wyposażenia (współpracujemy z wiodącymi firmami w swojej branży, na terenie całego kraju).
 • Doradztwo przy opracowaniu podręczników operacyjnych.
 • Przedstawienie propozycji firm dostawców i producentów oraz pomoc w podpisywaniu umów partnerskich i sponsorskich.
 • Opracowanie struktury organizacyjnej obiektu, procedur pracy i doradztwo personalne.
 • Konsultacje i kontrolowanie jakości nowych potraw.
 • Opieka merytoryczna.

Dodatkowo, możemy zaproponować:

 • HACCP – ogólne zasady i pojęcia. Utworzenie księgi HACCP, wyznaczenie punktów krytycznych, wykonanie tabel monitorujących oraz harmonogramów czystości.
 • 3 audyty po wprowadzonym systemie HACCP.
 • Opracowanie zakresów obowiązków pracowników i instrukcji stanowiskowych.

Prowadzimy szkolenia w restauracji Klienta.

To niezwykła szansa, by tchnąć życie w od dawna nie rewitalizowaną kartę menu i pozyskać nowych gości. To także wspaniała okazja na uzyskanie wsparcie przed otwarciem nowej restauracji!

więcej informacji o dofinansowaniu można odnaleźć we właściwych rejonowo Powiatowych Urzędach Pracy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

informacje o szkoleniach gastronomicznych na: http://www.kucharze.pl/kings/

kontakt marketing@kucharze.pl

 

Dodaj komentarz