BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA RESTAURACJI (KFS)

Urzędy Pracy posiadają środki i finansują szkolenia pracodawcy i pracowników!

Złożenie wniosku o sfinansowanie szkolenia dla jednego kucharza, to oczywiście korzyść dla całej restauracji, ponieważ udział w szkoleniu mogą wziąć wszyscy pracownicy kuchni.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania środków limitu KFS
na 2019 rok:

 • Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Wyklucza się finansowanie:

 • kształcenia z zakresu szeroko rozumianego coachingu,
 • kursów w formie coachingu indywidualnego,
 • kursów z zakresu podstaw języka obcego,
 • aplikacji radcowskich, notarialnych itp.
 • kształcenia w zakresie BHP i p.poż.,
 • staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej;
 • szkolenia prawa jazdy kat. B.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn. zm.).

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

 • Do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

Uwaga! Przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy:

 • uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego
 • nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Stowarzyszenie Kucharzy Polskich posiada ofertę, która obejmuje 5-dniowe szkolenie, z zakresu:

 • Szkolenia kulinarno – gastronomiczne personelu.
 • Rewitalizacja karty menu i propozycja dań autorskich dostosowanych do potrzeb Klienta.
 • Ergonomiczne ustawienie urządzeń gastronomicznych.
 • Doradztwo w zakupie sprzętu i wyposażenia (współpracujemy z wiodącymi firmami w swojej branży, na terenie całego kraju).
 • Doradztwo przy opracowaniu podręczników operacyjnych.
 • Przedstawienie propozycji firm dostawców i producentów oraz pomoc w podpisywaniu umów partnerskich i sponsorskich.
 • Opracowanie struktury organizacyjnej obiektu, procedur pracy i doradztwo personalne.
 • Konsultacje i kontrolowanie jakości nowych potraw.
 • Opieka merytoryczna.

Dodatkowo, możemy zaproponować:

 • HACCP – ogólne zasady i pojęcia. Utworzenie księgi HACCP, wyznaczenie punktów krytycznych, wykonanie tabel monitorujących oraz harmonogramów czystości.
 • 3 audyty po wprowadzonym systemie HACCP.
 • Opracowanie zakresów obowiązków pracowników i instrukcji stanowiskowych.

Prowadzimy szkolenia w restauracji Klienta.

To niezwykła szansa, by tchnąć życie w od dawna nie rewitalizowaną kartę menu i pozyskać nowych gości. To także wspaniała okazja na uzyskanie wsparcie przed otwarciem nowej restauracji!

więcej informacji o dofinansowaniu można odnaleźć we właściwych rejonowo Powiatowych Urzędach Pracy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

informacje o szkoleniach gastronomicznych na: http://www.kucharze.pl/kings/

Kontakt: marketing@kucharze.pl

 

Dodaj komentarz