Regulamin

REGULAMIN      PARTNERZY      KONTAKT      JURY

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Postanowienia ogólne

a) 4. Ogólnopolski Konkurs Fotografii Kulinarnej (zwany dalej Konkursem) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 131A, 80-244 Gdańsk (zwany dalej „Organizatorem”).

b) Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

c) W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem:

 • pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
 • innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu.

2. Czas trwania Konkursu

a) Konkurs:

Uczestnik Konkursu nadsyła Organizatorowi 1 pracę konkursową wcześniej niepublikowaną, której tematyka została ujęta w pkt. 3 niniejszego regulaminu, oraz zgłoszenie opatrzone własnoręcznym podpisem i wysłane w formie papierowej na adres Organizatora (Stowarzyszenie Kucharzy Polskich, Al. Grunwaldzka 131, 80-244 Gdańsk) lub w formie skanu, do 23 maja 2017, godz. 23:59. Prace konkursowe będą przyjmowane w formie zapisu cyfrowego na płytach CD lub DVD lub przesłane droga mailową na adres foto@kucharze.pl.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Każdy Uczestnik otrzyma numer identyfikacyjny, który będzie go reprezentował podczas obrad Jury. Numer identyfikacyjny nie będzie podany do wiadomości publicznej oraz wiadomości Uczestnika.

O zakwalifikowaniu do Konkursu zadecyduje Organizator wraz z przedstawicielami Tokina i Akademia Nikona.

Do Konkursu może zakwalifikować się 10 Uczestników z każdej z dwóch kategorii konkursowej.

b) Ogłoszenie wyników

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30 czerwca 2017 podczas uroczystej gali finałowej w Hotelu Zamek Gniew przy ul. Zamkowa 3 w Gniewie. Informacje o Laureatach zostaną zamieszczone na stronie www.kucharze.pl oraz za pośrednictwem partnerów medialnych Konkursu.

c) Rozdanie nagród Laureatom odbędzie się podczas gali finałowej 30 czerwca 2017 w Hotelu Zamek Gniew przy ul. Zamkowa 3 w Gniewie. Organizator nie zapewnia noclegów oraz zwrotu kosztu dojazdu. Zakwaterowanie dla Laureatów odbędzie się na preferencyjnych warunkach.

3. Kategorie konkursowe

 1. Kategoria offowa: „Smak umami”  – zobacz czym jest http://www.kucharze.pl/umami-piaty-smak/
 2. Kategoria produktowa: „Olej z pierwszego tłoczenia” – sprawdź na http://fotoblogia.pl/1079,fotografia-produktowa-jak-zaczac-organizujemy-domowe-studio

Kategoria Offowa – tematem kategorii jest hasło „Smak umami”, które stanowi bazę do kreatywnej (artystycznej) interpretacji. Interpretacja tematu jest dowolna. Sponsorem kategorii jest marka Kikkoman.

Kategoria produktowa – tematem kategorii jest produkt – olej z pierwszego tłoczenia. Sponsorem kategorii jest marka Kujawski.

Zdjęcia nadesłane w kategorii offowej oraz produktowej nie mogą zawierać jakichkolwiek etykiet produktów oraz logotypów, w tym sponsora kategorii.

4. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa złożona z fotografów, przedstawicieli najbardziej liczących się mediów i producentów z branży HoReCa, magazynów lifestyle’owych oraz szefów kuchni, oceniać będzie stylizacje oraz poprawność techniczną nadesłanych zdjęć, w dwóch kategoriach: OFFOWEJ oraz PRODUKTOWEJ. Spośród wszystkich prac finałowych, Komisja Konkursowa wyłoni jednego Laureata z każdej kategorii konkursowej.

Prace finałowe będą sygnowane jedynie numerami zgłoszeniowymi Uczestników. Komisja Konkursowa nie będzie posiadała dostępu do nazwisk Uczestników Konkursu.

Obrady Komisji Konkursowej odbędą się 14 czerwca 2017 podczas wernisażu prac finałowych w Sztuce Wyboru, ul. J. Słowackiego 19, 80-257 Gdańsk.

5. Warunki udziału w Konkursie

a) Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografów kulinarnych.

b) Do Konkursu będą przyjmowane jedynie prace wcześniej niepublikowane.

c) Każdy Uczestnik nadsyła jedną fotografię w jednej lub dwóch kategoriach konkursowych.

d) Uczestnikiem Konkursu może być jedna osoba lub zespół (stylista+fotograf).

e) Prace konkursowe będą przyjmowane w formie zapisu cyfrowego na płytach CD/DVD lub przesłane drogą mailową na adres foto@kucharze.pl.

f) Warunki techniczne nadsyłanych prac:

 • długość krótszego boku minimum 2250 pikseli
 • fotografie nie mogą być powiększane cyfrowo
 • pliki muszą zawierać kompletne dane exif
 • tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil RGB
 • Zachowanie pliku RAW do wglądu
 • nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora i jednocyfrowy numer fotografii oznaczający kategorię konkursową, wg wzoru: imię i nazwisko _numer fotografii (1 lub 2)

1 – Kategoria offowa

2 – Kategoria produktowa

 • Dopuszczamy:

– zmianę ekspozycji
– zmianę kontrastu
– zmianę nasycenia barw
– cross processing
– kadrowanie

 • Zabraniamy (jedynie w kategorii nr.1)

– fotomontażu
– usuwania elementów ze zdjęcia
– techniki HDR

g) Jeden Uczestnik, w jednej kategorii może przesłać tylko jedną fotografię.

h) Nadesłane prace konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane. Uczestnicy, którzy prześlą zdjęcia niezgodne z regulaminem, zostaną o tym poinformowani drogą mailową w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

i) Nadesłanych na Konkurs płyt CD lub DVD organizatorzy nie odsyłają.

j) Zgłaszający zdjęcie do Konkursu Uczestnik:
– oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem;
– udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w zakresie niezbędnym do jego publikacji, m.in. w serwisach www oraz prasie wyłącznie w celach promocyjnych związanych z Konkursem;
– zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do publikacji w: kalendarzu, serwisie internetowym oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu;
– zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną;

6. Nagrody

a) Laureaci Konkursu otrzymają nagrody o łącznej wartości 13.000 zł ufundowane przez firmy sponsorskie:

 • Nagroda główna: obiektyw Tokina AT-X M100 F2.8 PRO D MACRO FX (do wyboru modele z mocowaniem Canon EF lub Nikon F)
 • udział w wybranym kursie, warsztacie lub masterclass organizowanym przez Akademię Nikona, z oferty dostępnej na stronie www.akademianikona.pl (regulamin do vouchera)
 • cyrkulator sous vide (Morning)
 • bon na wydanie CEWE fotoksiążki
 • publikacje promocyjne na łamach magazynu Kuchnia, który jest głównym patronem medialnych Konkursu oraz w innych magazynach i portalach lifestyle’owych i gastronomicznych.
 • zestaw produktów Kikkoman/ kategoria 1
 • zestaw produktów Kujawski/ kategoria 2
 • zestaw produktów od Fusion Gusto

b) Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają zaproszenie na wernisaż prac finałowych, który odbędzie się 14 czerwca 2017 w Sztuce Wyboru w Gdańsku, przy ul. J. Słowackiego 19.

c) 20 autorów najlepszych prac konkursowych (finalistów) otrzyma jednoosobowe zaproszenie na warsztaty fotograficzne organizowane przez firmę Olympus oraz Tokina, które odbędą się podczas wernisażu prac finałowych 14 czerwca 2017 w Sztuce Wyboru w Gdańsku, przy ul. J. Słowackiego 19. Warunki uczestnictwa w warsztatach zostaną opublikowane do 5 czerwca 2017, na stronie kucharze.pl. W przypadku wybory mniejszej ilości prac finałowych, o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń uczestników. Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są do 4 czerwca 2017, na adres foto@kucharze.pl.

d) Laureaci zostaną zaproszeni na galę finałową, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 w Hotelu Zamek Gniew w Gniewie, przy ul. Zamkowej 3.

e) Laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, o której obecności Organizator zostanie poinformowany, i która posiadać będzie uprawnienie imienne do odbioru nagrody, nadane przez Laureata.

7. Postanowienia końcowe

 • Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczególnym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
 • Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PLAKAT 4.OKFK

Dodaj komentarz